โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

      ปิดความเห็น บน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

อสป. และ อสม. ร่วมกันดำเนินการกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงได้อย่าง
ถูกต้องในพื้นที่ตำบลโพนทอง  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2565