โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.2562

      ปิดความเห็น บน โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.2562

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยกองสวัสดิการสังคม   ได้ดำเนินงานโครงการการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส   ประจำปี  ๒๕๖๒   ขึ้นในวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๑  เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีและให้ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส  พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์