โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป

      ปิดความเห็น บน โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลโพนทอง (กิจกรรมการผลิตผ้าฝ้ายทอมือ) โดยมีนายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ และ สร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น และลดรายจ่าย ส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ ที่มีอยู่ในชุมชนมีความสามารถในการผลิต ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น