โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2564

      ปิดความเห็น บน โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2564
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ด้วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีได้ดำเนินการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ตำบลโพนทอง ม.1-11 เพื่ออำนวยคความสะดวกแก่ประชาชนท่านใดที่ยังไม่ทำการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สามารถเดินทางออกมาชำระภาษีได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
โดยแผนกำหนดการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ มีดังนี้
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.9
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.10
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.11