โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

      ปิดความเห็น บน โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ในวันที่ 12 มีนาคม 2564  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ โรงเรียนบ้านไร่  เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น