Test กองคลัง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

      ปิดความเห็น บน Test กองคลัง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีการ  e-bidding

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  11 บ้านโคกบุญสนอง-หมุ่ 8 บ้านดงเหล่า

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

แต่งตั้งคณะราคากลางถนน ม.11-ม.8