test สำนักปลัด แผนพัฒนาท้องถิ่น

      ปิดความเห็น บน test สำนักปลัด แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองได้จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

วิดิโอการประชุมประชาคม